Tue23092014

Lần cập nhật cuối03:02:49 AM GMT

Back Nghiên cứu - Trao đổi Hỏi - đáp Sửa chữa nhà mượn làm văn phòng, chi phí có được chấp nhận?

Sửa chữa nhà mượn làm văn phòng, chi phí có được chấp nhận?

Hỏi: Công ty tôi có mượn nhà của một cá nhân để làm nơi kinh doanh, và có phát sinh chi phí sửa chữa nội thất bên trong (không làm thay đổi kết cấu công trình), trong hợp đồng ghi rõ bên đi mượn sẽ chịu mọi chi phí sửa chữa, điện, nước, điện thoại phát sinh trong quá trình kinh doanh, tất nhiên tất cả chi phí đều có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Và nay, Công ty có một số thắc mắc như sau:

1. Theo điểm 2.12, mục IV, phần C, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 thì chi phí điện, nước mà bên cho thuê đứng tên hợp đồng ký với đơn vị cung cấp điện nước nếu Công ty có chứng từ (bảng kê 02/TNDN, HĐ tiền điện, nước)thì được tính chi phí. Nhưng Thông tư lại không đề cập đến vấn đề DN đi mượn nhà, bây giờ Công ty tôi mượn nhà mà bên cho mượn nhà đứng tên hợp đồng ký với đơn vị cung cấp điện nước nếu Công ty có chứng từ (bảng kê 02/TNDN, HĐ tiền điện, nước)thì vẫn được tính chi phí? còn tiền điện thoại mà hợp đồng đứng tên chủ cho mượn nhà, vậy để tính chi phí thì cần chứng từ gì?

2. Chi phí sửa chữa nhà nêu trên nếu có hóa đơn chứng từ hợp pháp mang tên, địa chỉ, MST của Công ty thì sẽ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN?

3. Theo điều 492, phần II, mục 5, Chương XVIII Bộ Luật Dân Sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 thì ". Hình thức hợp đồng thuê nhà ở: “Hợp đồng thuê nhà ở phải được lập thành văn bản, nếu thời hạn thuê từ sáu tháng trở lên thì phải có công chứng hoặc chứng thực và phải đăng ký, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác"

Vậy hiện nay Công ty chỉ mượn nhà không phải để ở mà để kinh doanh thì có cần công chứng để các chi phí sửa chữa, điện, nước, điện thoại nêu trên tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không ?

Trả lời:

Căn cứ Thông tư số 130/2008/TT-BTC, trường hợp Công ty mượn toàn bộ căn nhà của cá nhân để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh doanh và có phát sinh các khoản chi phí sửa chữa (không nâng cấp, thay đổi kết cấu công trình chỉ trang trí nội thất, sơn, sửa chữa hệ thống điện, nước), chi phí điện thoại thì để được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN phải có hóa đơn chứng từ hợp pháp (trên hóa đơn các thông tin về tên người mua hàng, mã số thuế, địa chỉ phù hợp với Công ty) .

Về hợp đồng mượn nhà, đề nghị Công thực hiện theo đúng quy định của Bộ Luật dân sự.