Fri19092014

Lần cập nhật cuối03:02:49 AM GMT

Back Nghiên cứu - Trao đổi Hỏi - đáp Hạch toán chênh lệch tỷ giá khi bán hàng?

Hạch toán chênh lệch tỷ giá khi bán hàng?

Hỏi: Công ty tôi chuyên nhập và phân phối linh kiện máy vi tính. Khi phòng kinh doanh gởi phiếu báo giá cho phòng kế toán để xuất hóa đơn, trên phiếu báo giá là giá tiền USD có ghi chú “công nợ 15 ngày, tỷ giá tại thời điểm thanh toán“. Căn cứ phiếu báo giá phòng kế toán xuất hóa đơn theo giá đã quy đổi VND (không thể hiện ngoại tệ trên hóa đơn)

Khi khách hàng thanh toán công nợ theo tỷ giá tại thời điểm thanh toán phát sinh một khoản chênh lệch. Vậy Công ty có được hạch toán khoản trên lệch trên xem như chênh lệch tỷ giá không?

Trả lời:

Trường hợp Công ty kinh doanh linh kiện máy vi tính thực hiện xuất hóa đơn theo VNĐ (không đuợc phép bán hàng thu ngoại tệ) nhưng tại hợp đồng có thỏa thuận với khách hàng theo dõi công nợ bằng USD, khi thu nợ tỷ giá tại thời điểm thanh toán có chênh lệch với tỷ giá lúc lập hóa đơn thì khoản chênh lệch này được tính là thu nhập khác hoặc chi phí khác theo quy định tại Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ tài chính hướng dẫn về thuế TNDN.