Tue23092014

Lần cập nhật cuối03:02:49 AM GMT

Back Nghiên cứu - Trao đổi Hỏi - đáp Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp?

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp?

Hỏi: Công ty tư vấn thiết kế xây dựng trong năm có phát sinh 02 hợp đồng nhưng chưa xuất hoá đơn đầu ra trong năm 2009, bên A cũng có tạm ứng cho 1 khoản tiền, em hạch toán N112/C131. Vậy, khi tính thuế TNDN của năm mình tính thế nào cho hợp lý? Trả lời: Công ty bạn cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế cho nên chỉ ghi nhận doanh thu khi dịch vụ hoàn thành, do đó khi nhận tiền ứng trước của khách hàng bạn hạch toán Nợ TK 111, 112 và Có TK 131 và không phải xuất hoá đơn. Khi nào dịch vụ hoàn thành thì Công ty bạn phải xuất hoá đơn và ghi nhận Doanh thu.