Thu02102014

Lần cập nhật cuối03:35:17 AM GMT

Back Nghiên cứu - Trao đổi Hỏi - đáp Các văn bản pháp luật về kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Các văn bản pháp luật về kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Hỏi: Công ty tôi là doanh nghiệp nhỏ mới thành năm đầu năm 2011, đăng ký hạch toán theo Quyết định 48, tôi cần tìm hiểu những văn bản pháp luật nào về kế toán hiện đang áp dụng?

Trả lời: Các văn bản pháp luật về kế toán hiện đang áp dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ:

1. Luật Kế toán

2. Nghị định 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong hoạt động kinh doanh.

3. Nghị định 185/2004/NĐ-CP ngày 4/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

4. Thông tư 120/2004/TT-BTC ngày 15/12/2004 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 4/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

5. Thông tư liên tịch số 13/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 7/2/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động – Thương binh và xã hội về Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn và xếp lương kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các tổ chức hoạt động kinh doanh.

6. Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 ban hành 4 Chuẩn mực kế toán Việt Nam đợt 1, Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 ban hành 6 Chuẩn mực kế toán Việt Nam đợt 2, Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 ban hành 6 Chuẩn mực kế toán Việt Nam đợt 3, Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/2/2005 ban hành 6 Chuẩn mực kế toán Việt Nam đợt 4, Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 ban hành 4 Chuẩn mực kế toán Việt Nam đợt 5.

7. Thông tư số 20/2006/TT-BTC hướng dẫn kế toán thực hiện 6 chuẩn mực kế toán ban hành tại Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC; Thông tư số 21/2006/TT-BTC hướng dẫn thực hiện 6 chuẩn mực kế toán ban hành tại Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC; Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 Hướng dẫn thực hiện 16 chuẩn mực ban hành các đợt 1, 2, 3.

8. Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.

9. Thông tư số 53/2006/TT-BTC ngày 12/6/2006 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện kế toán quản trị trong doanh nghiệp.

10. Thông tư số 103/2005/TT-BTC ngày 24/11/2005 của Bộ Tài chính về Tiêu chuẩn và điều kiện phần mềm kế toán./.


Bài mới hơn:
Bài cũ hơn: