Fri19092014

Lần cập nhật cuối03:02:49 AM GMT

Back Nghiên cứu - Trao đổi Hỏi - đáp Câu hỏi 116: Quy định về trích khấu hao TSCĐ?

Câu hỏi 116: Quy định về trích khấu hao TSCĐ?

Câu hỏi: Thông tư số 18/2011/TT-BTC sửa đổi bổ sung TT130/2008/TT/BTC có đoạn:

b) Sửa đổi, bổ sung điểm 2.2 mục IV Phần C như sau: "Hàng năm doanh nghiệp tự quyết định mức trích khấu hao tài sản cố định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định kể cả trường hợp khấu hao nhanh".

Vậy, năm 2011 doanh nghiệp trích khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng với thời gian là 5 năm, dự kiến sang năm 2012 tình hình kế hoạch tăng trưởng thấp, doanh nghiệp dự định thay đổi thời gian trích khấu hao đối với TSCĐ là 10 năm. TSCĐ này có khung sử dụng từ 1->15 năm.

Doanh nghiệp làm như vậy có đúng tinh thần hướng dẫn của thông tư 18 không? Nếu đúng thì có phải thông báo hoặc đăng ký với cơ quan thuế quản lý không? Xin Quý Công ty giúp đỡ!

Trả lời:

Theo quy định tại Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ Tài chính như bạn nêu trên các doanh nghiệp được quyền tự quyết định mức trích khấu hao TSCĐ theo quy định hiện hành về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ (Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính) kể cả trường hợp khấu hao nhanh.

Tuy nhiên việc khấu hao nhanh TSCĐ vừa phải đáp ứng các điều kiện đã nêu trong Thông tư 203/2009/TT-BTC vừa phải đảm bảo yêu cầu khách quan và nguyên tắc phù hợp của kế toán.


Bài mới hơn:
Bài cũ hơn: