Mon22092014

Lần cập nhật cuối03:02:49 AM GMT

Back Nghiên cứu - Trao đổi Hỏi - đáp Câu hỏi 157: Hạch toán tiền bồi thường giải phóng mặt bằng?

Câu hỏi 157: Hạch toán tiền bồi thường giải phóng mặt bằng?

Hỏi: Khoản tiền bồi thường giải phóng mặt bằng do doanh nghiệp bỏ ra được trừ dần vào tiền thuê đất hàng năm, thì khi ghi sổ kế toán khoản tiền này được ghi nhận là tài sản cố định vô hình hay chi phí trả trước?

Chi nhánh (đơn vị hạch toán phụ thuộc) được hình thành từ 1 dự án đầu tư mới và đóng trụ sở tại 1 địa phương khác với trụ sở chính của doanh nghiệp nhưng có các chi phí phát sinh như tiền thuê đất hàng năm (như đã nêu ở trên và các chi phí quản lý chi nhánh (không thuộc chi phí dự án đầu tư), thì các chi phí này có được hạch toán vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp chính để xác định lỗ (lãi) của toàn doanh nghiệp không (doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, còn chi nhánh chưa bắt đầu hoạt động)?

Trả lời:

-      Theo quy định tại khoản 1, Điều 15, Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 thì chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng do doanh nghiệp bỏ ra được trừ dần vào tiền thuê đất hàng năm. Theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 thì tiền bồi thường giải phóng mặt bằng được hạch toán vào Tài khoản 242 – Chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần theo thời hạn thuê đất.

-      Theo quy định của Luật Kế toán thì đơn vị kế toán phải tổ chức công tác kế toán phục vụ việc lập Báo cáo tài chính, vì thế các chi nhánh hạch toán phụ thuộc chỉ tổ chức kế toán theo dõi chi phí, doanh thu phát sinh tại Chi nhánh để tổng hợp vào báo cáo tài chính của đơn vị kế toán (doanh nghiệp).

-      Các nghĩa vụ thuế phát sinh tại Chi nhánh thực hiện theo quy định của pháp luật thuế hiện hành.


Bài mới hơn:
Bài cũ hơn: