Sat19012019

Lần cập nhật cuối01:47:38 AM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn nghề nghiệp HƯỚNG DẪN KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ MÔN BÀI

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ MÔN BÀI

I. HƯỚNG DẪN NỘP TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI

Đối với các doanh nghiệp mới thành lập sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và mẫu dấu, doanh nghiệp tiến hành lên Chi cục thuế quản lý quận nộp hồ sơ và ký vào biên bản làm việc ban đầu với thuế. Sau đó doanh nghiệp tiến hành thủ tục mua chữ ký điện tử (token) để kê khai nộp thuế môn bài.

1. Trình tự nộp tờ khai thuế môn bài.

1.1. Xác định mức thuế môn bài phải nộp, thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài

1.1.1 Xác định mức thuế môn bài phải nộp

Đối với các tổ chức kinh tế:

– Các Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Doanh nghiệp tư nhân, Doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức và cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt nam không theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, các tổ chức, đơn vị sự nghiệp khác và tổ chức kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập khác;

– Các Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã và các Quỹ tín dụng nhân dân (gọi chung là các HTX);

– Các cơ sở kinh doanh là chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu (thuộc công ty hoặc thuộc chi nhánh)… hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ được cấp giấy chứng nhận (đăng ký kinh doanh), có đăng ký nộp thuế, và được cấp mã số thuế ( loại 13 số ).

– Các tổ chức kinh tế nộp thuế Môn bài căn cứ vào vốn đăng ký ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư:

Đơn vị tính: ‘đồng

Đối với hộ kinh doanh cá thể

– Các cửa hàng, quầy hàng, cửa hiệu kinh doanh… trực thuộc cơ sở kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập hoặc trực thuộc chi nhánh hạch toán phụ thuộc.

– Nhóm người lao động thuộc các cơ sở kinh doanh nhận khoán kinh doanh.

Đơn vị tính: đồng

* Kế toán cần lưu ý khi nộp thuế môn bài:

– Người nộp thuế mới thành lập, được cấp mã số thuế trong thời gian 06 tháng đầu năm thì thực hiện kê khai, nộp thuế môn bài cả năm.

– Người nộp thuế mới thành lập, được cấp mã số thuế trong thời gian 06 tháng cuối năm ( tức là từ ngày 1 tháng 7 trở đi) thì thực hiện kê khai, nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.

Ví dụ: Công ty A thành lập ngày 12/10/2014 với mức vốn điều lệ trên giấy phép đăng ký kinh doanh là 1.500.000.000 đồng thuế môn bài bậc 4 tương ứng 1.000.000 đồng. Nhưng công ty A thành lập ngày 12/10/2014 ( từ ngày 01/07 trở đi) Mức thuế môn bài năm 2014 công ty A phải nộp là 50% x 1.000.000 = 500.000 đồng

– Trường hợp người nộp thuế đang hoạt động kinh doanh những năm sau Vốn đăng ký không thay đổi, hoặc vốn đăng ký thay đổi nhưng không làm ảnh hưởng tới bậc thuế môn bài thì người nộp thuế không phải nộp Tờ khai thuế môn bài, mà chỉ phải nộp tiền thuế, hạn nộp là ngày 30/01 đầu năm tài chính.

– Trường hợp người nộp thuế có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế (như thay đổi vốn điều lệ, vốn đầu tư…) làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài theo Mẫu số 01/MBAI (ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính) gửi qua mạng. Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

1.1.2 Thời hạn nộp tờ khai và nộp tiền thuế môn bài

Theo khoản 2 điều 17 Thông tư 156/2013/TT-BTC

– Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh thì phải khai thuế môn bài trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

1.2 Lập tờ khai thuế môn bài và gửi tờ khai qua mạng

II. HƯỚNG DẪN NỘP TIỀN THUẾ MÔN BÀI

Có 5 cách nộp thuế như sau:

1. Nộp tiền mặt trực tiếp tại kho bạc nhà nước

2. Nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tại ngân hàng thương mại đã ký văn bản phối hợp thu ngân sách nhà nước

3. Nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tại ngân hàng thương mại chưa ký văn bản phối hợp thu ngân sách nhà nước

4. Nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tại ngân hàng thương mại được kho bạc nhà nước ủy nhiệm thu ngân sách

5. Nộp thuế điện tử

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Tư vấn quản lý Công ty Lê Mạnh – ĐT: 0313.261355 - 0934.261355

 


Bài mới hơn:
Bài cũ hơn: