Tue26032019

Lần cập nhật cuối08:01:16 PM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn nghề nghiệp CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ VÀ THỜI HẠN NỘP

CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ VÀ THỜI HẠN NỘP

Kỳ BC Nội dung báo cáo Hạn nộp

Bất thường Tờ khai thuế môn bài (bài viết chi tiết sẽ được đề cập ở Phần 3) Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy ĐKKD và trình diện Cơ quan quản lý thuế. Hoặc trước 31/12 nếu DN có thay đổi vốn ĐKKD trong năm

Thông báo phát hành hóa đơn (HTKK) (*) Trước ngày sử dụng 05 ngày

Thông báo hủy hóa đơn (HTKK) Từng lần tại thời điểm hủy

Thông báo mất hóa đơn (HTKK) Từng lần tại thời điểm mất

Tháng Báo cáo thuế GTGT nếu kỳ kê khai tháng (HTKK) Trước ngày 20 tháng sau

Báo cáo thuế TNCN nếu kỳ kê khai tháng (HTKK)

Báo cáo thuế TTĐB (HTKK)

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng (HTKK) (theo Thông tư 39 của BTC)

Quý Báo cáo thuế GTGT nếu kỳ kê khai quý (HTKK) Trước ngày 30 quý sau. Doanh nghiệp mới thành lập kê khai quý. Nếu thuộc diện kê khai quý mà muốn chuyển kê khai tháng thì nộp bổ sung mẫu 07/GTGT

Báo cáo thuế TNCN nếu kỳ kê khai quý (HTKK)

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý (HTKK)

Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý (HTKK)

Năm Quyết toán thuế TNCN (HTKK) Trước ngày 30/03 năm sau

Quyết toán thuế TNDN gồm:

Bảng cân đối kế toán (HTKK)

Bảng KQ hoạt động kinh doanh (HTKK)

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (HTKK)

Thuyết minh BCTC (Excel)

Bảng cân đối tài khoản (Excel, Phần mềm kế toán)

Tờ khai QT thuế TNDN kèm PL (HTKK)

NGUYÊN TẮC CHỌN KỲ BÁO CÁO THUẾ GTGT, TNCN

Loại BC Báo cáo tháng Báo cáo quý

Thuế GTGT

Đối tượng khai thuế GTGT theo quý Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở lên

Lưu ý: Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

. 1. Đối tượng khai thuế GTGT theo quý Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

2. Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

(Theo TT151/2014/TT-BTC, ban hành ngày 10/10/2014, Điều 15. Sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC)

Thời kỳ khai thuế theo quý

- Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016.

Thuế TNCN DN phát sinh số thuế TNCN kỳ đầu tiên của năm >= 50 triệu DN BC thuế GTGT theo quýDN phát sinh số thuế TNCN kỳ đầu tiên của năm < 50 triệu

• Không phát sinh nộp thuế TNCN: Không phải báo cáo thuế theo như định kỳ

• Không phát sinh thuế GTGT: Vẫn phải báo cáo thuế theo định kỳ

• Không phải nộp tờ khai tạm tính thuế TNDN hàng quý nhưng vẫn tạm nộp số tiền thuế TNDN hàng quý (Trích Theo TT151/2014/TT-BTC, ban hành ngày 10/10/2014).

(*) Theo điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ, trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế, phải lập và gửi thông báo phát hành hóa đơn trước 5 ngày sử dụng (mẫu số 3.5 phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39; trong HTKK có mẫu này)

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Mỗi công ty đều cần mở tài khoản ngân hàng để giao dịch với khách hàng vì theo quy định hóa đơn mua vào từ 20 triệu trở lên phải chuyển khoản thì mới được khấu trừ thuế GTGT và chi phí tính thuế TNDN mới được trừ.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày mở tài khoản, phải thực hiện thông báo số TK ngân hàng cho cơ quan thuế theo mẫu 08/MST.

Tương tự với trường hợp mở khi đóng tài khoản ngân hàng thì cũng cần phải thông báo cho cơ quan thuế biết.

LAO ĐỘNG VÀ XÃ HỘI

Nếu DN ký hợp đồng với người lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên sẽ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc: kế toán liên hệ với cơ quan BHXH để làm hồ sơ tham gia đóng bảo hiểm cho nhân viên.

Văn bản tham khảo: Luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.

CÁC THỦ TỤC KHAI BÁO BAN ĐẦU KHÁC NHƯ:

Đăng ký chế độ kế toán áp dụng (theo TT200/2014/TT-BTC hay QĐ48), hình thức kế toán, phương pháp hàng tồn kho, đăng ký KTT… cho cơ quan thuế khi DN mới thành lập thì một số cơ quan thuế bắt buộc, nhưng một số nơi khác thì không bắt buộc do đó cần lưu ý trong lần làm việc đầu tiên với cơ quan thuế.