Thu27022020

Lần cập nhật cuối01:13:42 AM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn nghề nghiệp ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH

ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH

Hướng dẫn viên là nhân viên hợp đồng của doanh nghiệp lữ hành thì phải có văn bản phân công hướng dẫn theo chương trình du lịch của doanh nghiệp.

Hướng dẫn viên du lịch bao gồm hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch tại điểm. Điều kiện hành nghề của hướng dẫn viên du lịch bao gồm:

a) Có thẻ hướng dẫn viên du lịch (bao gồm thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa và thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm);

b) Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa;

c) Có hợp đồng hướng dẫn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc văn bản phân công hướng dẫn theo chương trình du lịch; đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm, phải có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch.

Hợp đồng lao động của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành là hợp đồng không xác định thời hạn, hợp đồng xác định thời hạn, hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Đối với Hướng dẫn viên có hợp đồng không thời hạn hoặc có thời hạn từ 01 tháng trở lên sẽ phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội. Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ bảo hiểm xã hội và hàng tháng trích tiền lương của người lao động để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật (theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội).

Ngoài ra, đối với hướng dẫn viên không là nhân viên hợp đồng của doanh nghiệp lữ hành mà là nhân viên của doanh nghiệp lữ hành khác hoặc là hội viên của tổ chức xã hội – nghề nghiệp thì phải có hợp đồng hướng dẫn theo quy định tại Luật Du lịch 2017 mới được hành nghề.