Tue21082018

Lần cập nhật cuối12:49:31 AM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghiệp

Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghệp

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI DNTN THÀNH CÔNG TY TNHH

Hồ sơ chuyển đổi bao gồm: + Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH 1 thành viên hoặc Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH 2 thành viên trở lên; + Điều lệ công ty chuyển đổi; + Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn...

THỦ TỤC BÁN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Người mua doanh nghiệp tư nhân phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định tại của Điều 187 Luật Doanh nghiệp. Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản...

CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu) đến Phòng Đăng...

THỦ TỤC TĂNG VỐN CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

Thành phần hồ sơ tăng vốn điều lệ bao gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp; 3. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo); ========================= Mọi...

THỦ TỤC GIẢM VỐN CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

Thành phần hồ sơ giảm vốn điều lệ bao gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ; 3. Biên bản họp hội đồng thành viên về việc thay đổi...

THỦ TỤC TĂNG VỐN CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

Thành phần hồ sơ tăng vốn công ty TNHH 2 thành viên bao gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ (mẫu tham khảo); 3. Biên bản họp hội đồng thành...

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC GIẢM VỐN CÔNG TY CỔ PHẦN

Thành phần hồ sơ bao gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ; 3. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ; 4....

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THAY ĐỔI VỐN CÔNG TY CỔ PHẦN

Thành phần hồ sơ bao gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ (mẫu tham khảo); 3. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi...

THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY CỔ PHẦN

Thành phần hồ sơ bao gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi tên doanh nghiệp (mẫu tham khảo); 3. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi...

THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

Thành phần hồ sơ bao gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi tên doanh nghiệp (mẫu tham khảo); 3. Biên bản họp hội đồng thành viên về việc thay đổi tên doanh...

THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

Thành phần hồ sơ bao gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi tên doanh nghiệp (mẫu tham khảo); 3. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo); ========================= Mọi vấn đề liên...