Fri16112018

Lần cập nhật cuối06:22:47 PM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghiệp

Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghệp

CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

1. Thành phần hồ sơ chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh bao gồm: + Thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-22, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); + Quyết định của doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh bao gồm quyết định...

DỊCH VỤ TƯ VẤN GIẢI THỂ CÔNG TY CỔ PHẦN TRỌN GÓI

Thành phần hồ sơ, bao gồm: • Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp (Phụ lục II-24, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ...

THỦ TỤC TẠM NGỪNG KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh bao gồm: - Thông báo v/v tạm ngừng kinh doanh; (mẫu quy định) - Bản sao biên bản họp Hội đồng đại hội đồng cổ đông ; (mẫu tham khảo) - Quyết định của Hội đồng đại hội đồng cổ đông...

THỦ TỤC TẠM NGỪNG KINH DOANH CÔNG TY TNHH 2 TV

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh bao gồm: - Thông báo v/v tạm ngừng kinh doanh; (mẫu quy định) - Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên; ( mẫu tham khảo) - Quyết định của Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh;...

GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

Hồ sơ bao gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ; 3. Biên bản họp hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ; 4. Báo cáo tài...

THAY ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH TRỌN GÓI

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi. Thành phần hồ...

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CTY TNHH 2 TV TRỌN GÓI

Hồ sơ chuyển đổi bao gồm: - Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên; - Điều lệ công ty chuyển đổi; - Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty; - Danh sách thành viên và bản sao hợp lệ các giấy...

THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH TRỌN GÓI

Hồ sơ thành lập công ty hợp danh bao gồm: 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 2. Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập doanh nghiệp); 3. Danh...

CHUYỂN ĐỔI DN TƯ NHÂN THÀNH CÔNG TY TNHH TRỌN GÓI

Hồ sơ chuyển đổi công ty bao gồm:  Giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc Giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;  Điều lệ công ty chuyển đổi;  Danh sách chủ nợ và số nợ chưa...

THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN TRỌN GÓI

Hồ sơ thành lập công ty bao gồm: 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 2. Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập doanh nghiệp); 3. Bản sao hợp...

THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN TRỌN GÓI

Hồ sơ thành lập công ty bao gồm: 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 2. Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập doanh nghiệp); 3. Danh sách cổ...