Fri16112018

Lần cập nhật cuối06:22:47 PM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghiệp

Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghệp

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THAY ĐỔI VỐN CÔNG TY CỔ PHẦN

Thành phần hồ sơ bao gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ (mẫu tham khảo); 3. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi...

THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY CỔ PHẦN

Thành phần hồ sơ bao gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi tên doanh nghiệp (mẫu tham khảo); 3. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi...

THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

Thành phần hồ sơ bao gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi tên doanh nghiệp (mẫu tham khảo); 3. Biên bản họp hội đồng thành viên về việc thay đổi tên doanh...

THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

Thành phần hồ sơ bao gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi tên doanh nghiệp (mẫu tham khảo); 3. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo); ========================= Mọi vấn đề liên...

THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY TNHH 1 TV

Thành phần hồ sơ bao gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh (mẫu tham khảo); ========================= Mọi vấn đề liên quan đến thành lập, thay đổi kinh doanh vui lòng...

THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN

Thành phần hồ sơ bao gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh (mẫu tham khảo); 3. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay...

THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

Thành phần hồ sơ bao gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi ngành kinh doanh (mẫu tham khảo); 3. Biên bản họp hội đồng thành viên về việc thay đổi ngành...

THỦ TỤC TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Thành phần hồ sơ: - Văn bản thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư (Khoản 1 Điều 47 Luật đầu tư 2014) - Mẫu I.10 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/BKHĐT. Căn cứ pháp lý: - Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu...

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI MUA CỔ PHẦN CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Thành phần hồ sơ bao gồm: - Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều...

ĐIỀU CHỈNH TÊN DỰ ÁN ĐẦU TƯ, TÊN NHÀ ĐẦU TƯ TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

Thành phần hồ sơ gồm: - Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Theo mẫu); - Tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc tên dự án đầu tư. Ghi chú: Bản sao hợp lệ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị...

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI MUA VỐN GÓP

Hỏi: Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài muốn mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp đã thành lập tại Việt Nam thì cần làm những thủ tục gì? Trả lời: Nếu nhà đầu tư nước ngoài muốn mua hơn 50% cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp...