Sun26052019

Lần cập nhật cuối01:37:11 AM GMT

Back Tin tức - Sự kiện Tin kinh tế - thị trường

Tin kinh tế - thị trường

Chữ ký điện tử và Chữ ký số

1. Chữ ký điện tử là thông tin đi kèm theo dữ liệu (văn bản, hình ảnh, video...) nhằm mục đích xác định người chủ của dữ liệu đó. Chữ ký điện tử được sử dụng trong các giao dịch điện tử. Xuất phát từ thực tế, chữ ký điện tử...

Khai thuế điện tử?

Khai thuế điện tử là việc doanh nghiêp kê khai thuế trên máy vi tính của mình và gửi tới cơ quan quản lý thuế bằng mạng Internet, mà không phải gửi qua đường bưu điện hoặc đến nộp trực tiếp hồ sơ bằng giấy cho cơ quan thuế. Khai thuế...

Thủ tục báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

- Trình tự thực hiện: Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Báo cáo tình hình...

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử

- Trình tự thực hiện: Tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử trước khi sử dụng hoá đơn điện tử phải lập Thông báo phát hành hóa đơn điện tử gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. - Cách thức thực hiện: + Gửi trực tiếp tại trụ sở cơ...

Thủ tục thông báo kết quả hủy hóa đơn

- Trình tự thực hiện: Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh khi thực hiện hủy hóa đơn phải lập hồ sơ hủy hóa đơn gồm: + Quyết định thành lập Hội đồng hủy hoá đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh; + Bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy ghi...

Thủ tục thông báo kết quả hủy hóa đơn

- Trình tự thực hiện: Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh khi thực hiện hủy hóa đơn phải lập hồ sơ hủy hóa đơn gồm: + Quyết định thành lập Hội đồng hủy hoá đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh; + Bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy ghi...

Thông báo phát hành hóa đơn trường hợp thay đổi địa chỉ kinh doanh

- Trình tự thực hiện: Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải gửi thông báo phát hành hoá đơn cho cơ quan thuế nơi chuyển đến, trong đó nêu rõ số hoá đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ...

Thủ tục thông báo về hóa đơn không tiếp tục sử dụng

- Trình tự thực hiện: Tổ chức, hộ, cá nhân thông báo với cơ quan thuế hoá đơn không tiếp tục sử dụng trong các trường hợp sau: a) Tổ chức, hộ, cá nhân được cơ quan thuế chấp thuận ngưng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng mã số...

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn

- Trình tự thực hiện: Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trước khi sử dụng hoá đơn cho việc bán hàng hoá, dịch vụ, trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế, phải lập Thông báo phát hành hóa đơn mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban...

Thủ tục mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in

Các tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh; hộ, cá nhân kinh doanh; doanh nghiệp siêu nhỏ; doanh nghiệp ở tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn không thuộc đối tượng tạo hoá...

Thủ tục đề nghị cấp hóa đơn lẻ

- Trình tự thực hiện: Các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng liên hệ với Cục Thuế xin cấp hóa đơn...

Thủ tục thông báo phương pháp trích khấu hao TSCĐ

- Trình tự thực hiện: Doanh nghiệp thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện phương pháp trích khấu hao (ví dụ: thông báo lựa chọn...

Thủ tục khai thuế môn bải

- Trình tự thực hiện: + Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh. Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng...

Thủ tục chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế GTGT

- Trình tự thực hiện: + Người nộp thuế đang áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, nếu đáp ứng đủ điều kiện tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ theo quy định thì có quyền gửi văn bản đề nghị cơ quan quản lý trực tiếp...

Thủ tục khai thuế GTGT cho dự án đầu tư

- Trình tự thực hiện: + Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất vào ngày 20 của tháng sau tháng phát sinh. + Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của người nộp...

Thủ tục khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

- Trình tự thực hiện: + Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất vào ngày 20 của tháng sau tháng phát sinh. + Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của người nộp...

Thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế đổi với doanh nghiệp

- Trình tự thực hiện: + Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động phải gửi hồ sơ tới cơ quan thuế để chấm dứt hiệu lực mã số thuế của doanh nghiệp mình. + Doanh nghiệp sau khi đã làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khi hoạt động trở...

Thủ tục thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế

- Trình tự thực hiện: NNT đã được CQT cấp Giấy chứng nhận Đăng ký thuế, khi thay đổi nội dung thông tin đã kê khai trong đăng ký thuế thì NNT phải thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế cho CQT trong thời hạn 05 ngày khi...

Thủ tục đăng ký thuế thay đổi, bổ sung trường hợp đổi tên cơ sở kinh doanh

- Trình tự thực hiện: Người nộp thuế đã được CQT cấp Giấy chứng nhận Đăng ký thuế, khi thay đổi tên cơ sở kinh doanh (đã được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tên mới) thì người nộp thuế phải kê khai bổ sung với CQT quản lý...

Thủ tục thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế

1. Trường hợp đổi tên cơ sở kinh doanh: Cơ sở kinh doanh khi đổi tên phải kê khai thông tin đăng ký thuế ngay với cơ quan Thuế trực tiếp quản lý. Hồ sơ thông tin đăng ký thuế gồm: • Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế theo mẫu...

Hướng dẫn thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam

Ngày 06/8/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 103/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam. Theo đó, đối tượng chịu thuế GTGT gồm dịch vụ hoặc...