Sun26052019

Lần cập nhật cuối01:37:11 AM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghiệp

Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghệp

GIẢI THỂ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN

Hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty cổ phần bao gồm: 1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh; 2. Quyết định của Hội đồng quản trị về chấm dứt hoạt động chi nhánh hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng...

CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CỦA CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP NĂM 2019

Trường hợp cổ đông sáng lập công ty cổ phần chuyển nhượng cổ phần, thủ tục, hồ sơ bao gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (đã ghép nội dung công bố thông tin); 2. Danh sách thông tin của các cổ đông sáng lập khi đã...

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH 1 TV THÀNH 2 TV NĂM 2019

Hồ sơ chuyển đổi Công ty TNHH 1 thành viên thành Công ty TNHH 2 TV trong trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác hoặc công ty huy động thêm vốn góp từ...

THỦ TỤC TẠM NGỪNG KINH DOANH CÔNG TY TNHH NĂM 2019

1. Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp (Phụ lục II-21, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư); 2. Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép...

THỦ TỤC GIẢI THỂ CÔNG TY TNHH NĂM 2019

Hồ sơ công bố giải thể doanh nghiệp nộp đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua: 1. Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp; 2. Thông báo về giải thể doanh nghiệp; 3. Quyết định và bản...

QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY 2019

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 48 Luật Doanh nghiệp thì thời hạn để thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên thực hiện góp vốn thành lập công ty là 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong thời...

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY TNHH 2019

Hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật công ty gồm: 1. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (đã ghép nội dung công bố thông tin); 2. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm...

THỦ TỤC GIẢI THỂ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

Thành phần, thủ tục hồ sơ, bao gồm:  Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp (Phụ lục II-24, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);  Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế...

THỦ TỤC THÊM THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH 2 TV NĂM 2019

Thủ tục, hồ sơ tiếp nhận thêm thành viên mới gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; 2. Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; 3. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành...

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP CÔNG TY TNHH 2 TV NĂM 2019

Thủ tục, hồ sơ thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; 2. Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; 3. Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh...

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NĂM 2019

Thủ tục, hồ sơ bao gồm: - Thông báo đăng ký hoạt động Chi nhánh; - Quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần về việc thành lập chi nhánh; - Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu...