Sun22072018

Lần cập nhật cuối09:21:50 PM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghiệp

Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghệp

THỦ TỤC BÁO CÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1. Thành phần hồ sơ, bao gồm: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); 2. Trình tự thực hiện: Trường hợp có thay đổi thông tin về họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh...

THAY ĐỔI NỘI DUNG TRONG GIẤY PHÉP ĐT, GIẤY CNNĐT

Thành phần hồ sơ, bao gồm: a) Trường hợp doanh nghiệp đề nghị được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế cho nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý...

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH

1. Thành phần hồ sơ bao gồm: Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (Phụ lục III-1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (Phụ lục III-2, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân...

HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI CTY CỔ PHẦN THÀNH CTY TNHH 1 TV

1. Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên (Phụ lục I-2, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); - Điều lệ công ty chuyển đổi; - Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty; - Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ...

QUY ĐỊNH ĐẶT TÊN DOANH NGHIỆP NĂM 2016

1. Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây: a) Loại hình doanh nghiệp. Tên loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là...

CHUYỂN ĐỔI CTY CỔ PHẦN THÀNH CTY TNHH 1 THÀNH VIÊN

1. Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên (Phụ lục I-2, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); - Điều lệ công ty chuyển đổi; - Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty; - Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ...

CHUYỂN ĐỔI CTY TNHH THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

1. Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần (Phụ lục I-4, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); - Điều lệ công ty chuyển đổi; - Quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội...

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN DO KHÔNG THỰC HIỆN CAM KẾT GÓP VỐN

Trường hợp Công ty TNHH 2 thành viên đăng ký thay đổi thành viên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn theo quy định tại Khoản 3 Điều 48 Luật Doanh nghiệp: Hồ sơ thay đổi thành viên do thành viên không thực hiện cam kết góp...

THỦ TỤC BỔ SUNG THÊM THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH 2 TV

Lưu ý: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký đổi trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi. Thành phần hồ sơ trường hợp Công ty tiếp nhận thêm thành viên mới gồm: - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh...

THAY ĐỔI VỐN GÓP, VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

1. Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Trường hợp thay đổi tỷ lệ vốn góp: - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); + Trường hợp thay đổi vốn điều lệ: - Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công...

THAY ĐỔI GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

Trường hợp Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH 2 thành viên, khi thay đổi người đại diện theo pháp luật thì hồ sơ gồm: • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (Phụ lục II-2, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); • Bản sao...