Tue18122018

Lần cập nhật cuối01:34:28 AM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghiệp

Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghệp

THỦ TỤC TĂNG VỐN CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

Thành phần hồ sơ tăng vốn công ty TNHH 2 thành viên bao gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ (mẫu tham khảo); 3. Biên bản họp hội đồng thành...

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC GIẢM VỐN CÔNG TY CỔ PHẦN

Thành phần hồ sơ bao gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ; 3. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ; 4....

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THAY ĐỔI VỐN CÔNG TY CỔ PHẦN

Thành phần hồ sơ bao gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ (mẫu tham khảo); 3. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi...

THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY CỔ PHẦN

Thành phần hồ sơ bao gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi tên doanh nghiệp (mẫu tham khảo); 3. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi...

THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

Thành phần hồ sơ bao gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi tên doanh nghiệp (mẫu tham khảo); 3. Biên bản họp hội đồng thành viên về việc thay đổi tên doanh...

THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

Thành phần hồ sơ bao gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi tên doanh nghiệp (mẫu tham khảo); 3. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo); ========================= Mọi vấn đề liên...

THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY TNHH 1 TV

Thành phần hồ sơ bao gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh (mẫu tham khảo); ========================= Mọi vấn đề liên quan đến thành lập, thay đổi kinh doanh vui lòng...

THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN

Thành phần hồ sơ bao gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh (mẫu tham khảo); 3. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay...

THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

Thành phần hồ sơ bao gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi ngành kinh doanh (mẫu tham khảo); 3. Biên bản họp hội đồng thành viên về việc thay đổi ngành...

THỦ TỤC TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Thành phần hồ sơ: - Văn bản thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư (Khoản 1 Điều 47 Luật đầu tư 2014) - Mẫu I.10 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/BKHĐT. Căn cứ pháp lý: - Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu...

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI MUA CỔ PHẦN CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Thành phần hồ sơ bao gồm: - Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều...