Tue21082018

Lần cập nhật cuối12:49:31 AM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghiệp

Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghệp

CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Hồ sơ gồm: - Thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện; - Quyết định của Chủ doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện; - Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế và...

CHÁM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH

1. Khi chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh. Đối với...

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN DO KHÔNG GÓP VỐN THEO CAM KẾT

Thay đổi thành viên Công ty TNHH do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn theo quy định, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm: a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số...

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỢP DANH CÔNG TY HỢP DANH

Trường hợp chấm dứt tư cách thành viên hợp danh, tiếp nhận thành viên hợp danh mới theo quy định tại Điều 180, Điều 181 Luật Doanh nghiệp, công ty hợp danh gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông...

CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

- Công ty cổ phần mới thành lập phải có ít nhất 03 cổ đông sáng lập; công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước hoặc từ Công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc được chia, tách, hợp nhất, sáp nhập từ công ty cổ phần...

QUY ĐỊNH VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác: a) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản...

NGƯỜI ĐAI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY CỔ PHẦN

Một số vấn đề cần lưu ý về người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần: - Trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch HĐQT hoặc GĐ hoặc TGĐ là người đại diện theo pháp luật của công ty. - Trường hợp...

THÀNH LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Trong thời hạn 10...

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

Trường hợp chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại, hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm: a) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; b) Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định; c) Quyết định của chủ sở hữu công ty...

CHUYỂN ĐỔI DNTN THÀNH CÔNG TY TNHH

3. Trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn, hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm: a) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; b) Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định; c) Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán,...

THAY ĐỔI THÔNG TIN CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có thay đổi thông tin về họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người quản lý DN, thành...