Mon25032019

Lần cập nhật cuối08:01:16 PM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghiệp

Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghệp

THỦ TỤC TĂNG VỐN CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

Thành phần hồ sơ tăng vốn điều lệ bao gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp; 3. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo); ========================= Mọi...

THỦ TỤC GIẢM VỐN CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

Thành phần hồ sơ giảm vốn điều lệ bao gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ; 3. Biên bản họp hội đồng thành viên về việc thay đổi...

THỦ TỤC TĂNG VỐN CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

Thành phần hồ sơ tăng vốn công ty TNHH 2 thành viên bao gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ (mẫu tham khảo); 3. Biên bản họp hội đồng thành...

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC GIẢM VỐN CÔNG TY CỔ PHẦN

Thành phần hồ sơ bao gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ; 3. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ; 4....

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THAY ĐỔI VỐN CÔNG TY CỔ PHẦN

Thành phần hồ sơ bao gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ (mẫu tham khảo); 3. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi...

THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY CỔ PHẦN

Thành phần hồ sơ bao gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi tên doanh nghiệp (mẫu tham khảo); 3. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi...

THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

Thành phần hồ sơ bao gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi tên doanh nghiệp (mẫu tham khảo); 3. Biên bản họp hội đồng thành viên về việc thay đổi tên doanh...

THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

Thành phần hồ sơ bao gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi tên doanh nghiệp (mẫu tham khảo); 3. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo); ========================= Mọi vấn đề liên...

THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY TNHH 1 TV

Thành phần hồ sơ bao gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh (mẫu tham khảo); ========================= Mọi vấn đề liên quan đến thành lập, thay đổi kinh doanh vui lòng...

THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN

Thành phần hồ sơ bao gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh (mẫu tham khảo); 3. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay...

THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

Thành phần hồ sơ bao gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi ngành kinh doanh (mẫu tham khảo); 3. Biên bản họp hội đồng thành viên về việc thay đổi ngành...