Tue18122018

Lần cập nhật cuối01:34:28 AM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghiệp

Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghệp

QUY ĐỊNH VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác: a) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản...

NGƯỜI ĐAI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY CỔ PHẦN

Một số vấn đề cần lưu ý về người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần: - Trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch HĐQT hoặc GĐ hoặc TGĐ là người đại diện theo pháp luật của công ty. - Trường hợp...

THÀNH LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Trong thời hạn 10...

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

Trường hợp chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại, hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm: a) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; b) Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định; c) Quyết định của chủ sở hữu công ty...

CHUYỂN ĐỔI DNTN THÀNH CÔNG TY TNHH

3. Trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn, hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm: a) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; b) Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định; c) Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán,...

THAY ĐỔI THÔNG TIN CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có thay đổi thông tin về họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người quản lý DN, thành...

THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 2. Điều lệ công ty. 3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân; Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với công ty...

THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

1. Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại...

TẠM NGỪNG KINH DOANH VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

1. Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện,...

TĂNG, GIẢM VỐN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

1. Trường hợp tăng, giảm vốn đầu tư đã đăng ký, chủ doanh nghiệp tư nhân phải gửi Thông báo về việc thay đổi vốn đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm: a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế...

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH SANG TỈNH, THÀNH PHỐ KHÁC

1. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới. Kèm theo Thông báo phải...