Tue21082018

Lần cập nhật cuối12:49:31 AM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghiệp

Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghệp

HỒ SƠ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY TNHH

1. Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH gồm các giấy tờ sau: a) Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật; b) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay...

HỒ SƠ CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH 2 TV THÀNH CTY TNHH 1 TV

2. Trường hợp chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên, hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm: a) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; b) Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định; c) Bản sao hợp lệ một...

HỒ SƠ CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH 1 TV THÀNH CTY TNHH 2 TV

1. Trường hợp chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên, hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm: a) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; b) Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định; c) Danh sách thành viên và bản...

LƯU Ý KHI ĐẶT TÊN DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp bao gồm hai thành tố: a) Loại hình doanh nghiệp; b) Tên riêng của doanh nghiệp. 2. Trước khi đăng ký tên doanh nghiệp, doanh nghiệp tham khảo tên các doanh nghiệp đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 3. Phòng Đăng...

CÁCH GHI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH TRONG GIẤY ĐKKD

1. Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, khi thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh hoặc khi đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ...

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TRẢ CỔ TỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

1. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ...

GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP CÔNG TY TNHH 2 TV

Tại thời điểm góp đủ phần vốn góp, công ty phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên tương ứng với giá trị phần vốn đã góp. Giấy chứng nhận phần vốn góp có các nội dung chủ yếu sau đây: a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa...

CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

1. Chi nhánh, là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của...

CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GÓP VỐN

1. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây: a) Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị...

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH 2 TV

Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần được lập phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 1. Họ, tên, chữ ký,...

SỔ ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

1. Công ty phải lập sổ đăng ký thành viên ngay sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký thành viên phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty; b) Họ,...