Tue21082018

Lần cập nhật cuối12:49:31 AM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghiệp

Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghệp

THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

1. Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính. 2. Trường hợp lập chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước,...

QUY ĐỊNH ĐẶT TÊN CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

1. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu. 2. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện phải mang tên doanh nghiệp...

QUY ĐỊNH VỀ TÀI SẢN GÓP VỐN VÀO DOANH NGHIỆP

1. Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. 2....

QUY ĐỊNH CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

1. Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm các nội...

QUY ĐỊNH VỀ CHỮ KÝ TRONG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

1. Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp phải có họ, tên và chữ ký của những người sau đây: a) Các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; b) Chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu...

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

1. Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi về một trong những nội dung sau đây: a) Thay đổi ngành, nghề kinh doanh; b) Thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước...

QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU LỆ CÔNG TY

1. Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động. Điều lệ công ty có các nội dung chủ yếu sau đây: a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa...

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần gồm: 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 2. Điều lệ công ty. 3. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. 4. Bản sao các giấy tờ sau đây: a) Thẻ căn cước công dân,...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa...

BÁO CÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN CỦAI NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp phải báo cáo Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có thay đổi thông tin về họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân...

TĂNG, GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây: a) Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng...