Tue19062018

Lần cập nhật cuối12:10:08 AM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn

Dịch vụ tư vấn

Công ty TNHH một thành viên

1. Tư vấn các quy định của pháp luật đối với loại hình Công ty TNHH một Thành viên: Tư vấn lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp; Tư vấn lựa chọn tên, ngành nghề và lĩnh vực hoạt động kinh doanh; Tư vấn phương thức hoạt động và...

Tư vấn thành lập công ty cổ phần

1. Tư vấn các quy định của pháp luật đối với Công ty Cổ phần: Tư vấn lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp; Tư vấn lựa chọn tên, ngành nghề và lĩnh vực hoạt động kinh doanh; Tư vấn phương thức...

Tư vấn thành lập công ty tư nhân

1. Tư vấn các quy định của pháp luật đối với loại hình Doanh nghiệp tư nhân: Tư vấn lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp; Tư vấn lựa chọn tên, ngành nghề và lĩnh vực hoạt động kinh doanh; Tư...